استاد مدعو

استاد مدعو(Adjunct Professor)

استاد مدعو، استادی معتبر در دانشگاههای خارج از کشور است که قصد همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دارد. در صورتیکه تمایل به انجام این همکاری وجور دارد، فرم تفاهم نامه استاد مدعو را برای ایشان ارسال کرده و پس از تایید ایشان و دانشکده خود برای تایید نهایی به هیات رییسه دانشگاه ارسال نمایید.