برنامه سه جانبه در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه های مونتان و فرایبرگ

این برنامه در مقطع کارشناسی ارشد در ۴ ترم تحصیلی و با همکاری دانشگاه های  “لئوبن مونتان” در کشور اتریش، دانشگاه “فرایبرگ ” در کشور آلمان و دانشگاه “صنعتی امیرکبیر” برگزار می گردد. دانشجویان ترم اول این مقطع را در دانشگاه لئوبن مونتان، ترم دوم را در دانشگاه فرایبرگ و ترم سوم را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تحصیل خواهند پرداخت. ضمناً دانشجویان می بایست جلسه دفاع از پایان نامه خود را در دانشگاه مبدا انجام دهند. در این برنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از پرداخت شهریه معاف خواهند بود.

این برنامه پس از اجرا،  اولین برنامه سه جانبه ای خواهد بود که در تاریخ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا میگردد. نکته حائز اهمیت بین المللی بودن این برنامه به معنی واقعی است که سه کشور و دانشگاه مختلف را دخیل نموده است.