تاييد مدارك

دانشجویان برای اخذ تاییدیه مدرک  تحصیلی خود برای ارسال به دانشگاه های خارجی می توانند فرم خود را برای مهر و امضا به این دفتر ارائه دهند.