حمايت مالي

استاد گرامي

خواهشمند است پيش از تكميل فرم هاي ذيل، نكات زير را مدنظر قرار دهيد.

پس از تكميل اطلاعات غيرفني در يكي از فرم هاي زير، حتما پروپوزال فني را در قالب پيشنهادي ذيل (يا در قالب مصوب سازمان/موسسه حامي خارجي) كامل كرده و به فرم پيوست فرماييد.

پروپوزال فني بايد با همكاري يك همتاي خارجي به صورت هدفمند به منظور ارسال براي دريافت حمايت مالي از يك سازمان/ موسسه خارجي (مانند DFG آلمان، TUBITAK تركيه، اتحاديه اروپا و …) نوشته شود.

1- گرنت آغازين ميزباني از همتاي خارجی _ Seed Grant

2- گرنت ايجاد ارتباط با همتاي خارجی _ Bridging Grant

3- گرنت توانمندسازي پرديس/دانشکده/پژوهشکده در همكاري با همتاي خارجي_ Capacity Building Grant

قالب پروپوزال مشترك علمي