دوره دو مدرکه با دانشگاه دلفت هلند در مقطع دکتری در رشته مدیریت انرژی

این برنامه در قالب دوره ۲+۲ با همکاری دانشگاه دلفت هلند برگزار می گردد. دانشجویان ۲ سال تحصیلی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حداقل ۱ سال و حداکثر ۲ سال تحصیلی را در دانشگاه دلفت هلند به تحصیل خواهند پرداخت. لازم به ذکر است شهریه این دوره به عهده دانشجویان می باشد.