دوره مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد همکاری را با دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه منعقد کرده است. دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه دارای رتبه جهانی ۵۹ بر اساس رده بندی کیواس بوده و از معروف ترین دانشگاه های صنعتی فرانسه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه درصدد برگزاری دوره مشترک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این دوره به ترتیبی برنامه ریزی شده است که دانشجویان کارشناسی ارشد، سال اول را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال دوم را در دانشگاه اکول پلی‌تکنیک سپری کرده و پس از دفاع موفق از پایان نامه خود از هر دودانشگاه مدرک کارشناسی ارشد دریافت می کنند. در صورت توافق اساتید راهنمای ایرانی و فرانسوی دانشجو می تواند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهد به ترتیبی که دو سال اول در دانشگاه اکول پلی‌تکنیک بوده و سال سوم به ایران بازخواهد گشت و از پایان نامه دکتری خود دفاع می کند و در صورت قبولی از هر دودانشگاه مدرک دکتری دریافت خواهد کرد.

اطلاعات تكميلي