دوره کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پیشرفته

این برنامه در سطح کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی و علوم نساجی توسط متخصصین برجسته در آموزش نساجی در دانشگاههای عضو اتحادیه AUTEX در اروپا تدریس شده و شامل دو سال آموزش به زبان انگلیسی می باشد. این برنامه تا کنون ۱۸ دوره توسط دانشگاههای عضو برگزار شده است که دوره کارشناسی ارشد ۲۰۱۷-۲۰۱۹ با همکاری دانشگاههای گنت بلژیک (ترم اول)، یاسی رومانی (ترم دوم)، پواس پیرائوس یونان (ترم سوم) و صنعتی امیرکبیر ایران (ترم چهارم) برگزار می‌گردد. هر درس در طول یک هفته و توسط اساتید مجرب دانشگاههای عضو از کشورهای مختلف ارائه می‌گردد. با توجه به دروس ارائه شده در دوره، دانشجویان در حوزه های مهندسی نساجی شیمی نساجی، تکنولوژی نساجی و مهندسی الیاف، دانش و مهارت تخصصی و پیشرفته پیدا می کنند.