دومین دوره کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پیشرفته (دوره مدآرت فرانسه )

به منظور سهولت در شرکت، فراگیرشدن و بهرهمندی بیشتر علاقه مندان، بخش اول دورهی MBA در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چند دورهی آموزشی کوتاه مدت شامل چند عنوان درس مستقل تقسیم بندی شده و حضور متقاضیان آشنا با موضوع های مهندسی، مدیریت، تجارت، مد، پوشاک و کالاهای جانبی در دوره های کوتاه مدت امکان پذیر است. دوره های کوتاه مدت به زبان انگلیسی توسط استادان مد آرت و دانشگاه امیرکبیر به همراه ترجمه ی فارسی همزمان برگزار میگردد. در پایان هر دوره ی کوتاه مدت برای شرکت کنندگانی که هر عنوان درسی در هر دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مد آرت صادر میشود.  اطلاعات بیشتر