فراخوان دعوت از مدرس براي كارگاه بين المللي چالش ها و نوآوري در علوم نانو- سوريه

فراخوان دعوت از مدرس براي كارگاه بين­ المللي چالش­ها و نوآوري در علوم نانو

كارگاه بين­ المللي «چالش­ها و نوآوري در علوم نانو» توسط آكادمي عربي علوم و فناوري ASST و موسسه عالي علوم كاربردي و فناوري HIAST با حمايت كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار جنوب COMSATS به منظور دعوت از متخصصين و اعزام مدرس در تاريخ 27 و 28 آذر ماه 98 در كشور سوريه برگزار خواهد شد.

محورهاي اصلي اين كارگاه عبارتند از :

  1. سنتز و خصوصيات نانو مواد
  2. نانوكامپوزيت­ها
  3. فناوري نانو در علوم مواد
  4. فناوري نانو در تصفيه آب و فناوري غشاها
  5. فناوري نانو در كشاورزي
  6. نانو فناوري دارويي
  7. فناوري نانو در پزشكي

شايان ذكراست سازمان COMSATS هزينه­ هاي سفر 3 تا 4 نفر از مدرسين را پس از انتخاب توسط كميته علمي كارگاه پرداخت مي­نمايد.

مدارك لازم: رزومه، چكيده سخنراني و كپي گذرنامه، معرفي نامه از دانشگاه

ارسال مدارك توسط دفترهمكاري­هاي علمي و بين­المللي (داخلي 3532)

 مهلت ارسال : 17 مهرماه 98

ملزومات: ارسال گزارش سفر به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پس از بازگشت از سفر