کارگاه مشترک مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به منظور بسط همکاری‌های پژوهشی و صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS)، کارگاهی مشترک با هدف معرفی این مرکز تحقیقاتی و فرصت های همکاری با آن در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. اسامی و شرح حال علمی و خلاصه سخنرانی شرکت کننده در این کارگاه از این مرکز تحقیقاتی در ذیل آمده است.

۱٫ Jean-Yves Marzin  (CV)  (Presentation)

Director, Institute for Engineering and Systems Sciences (INSIS)

۲٫Chamira Lessigny (Presentation

۳٫ Yves Rémond   (CV)     (Abstract of Speech) (Presentation)

Scientific deputy director, INSIS (continuum mechanics, mechanics of polymers, composite materials and mechano-biology)

۴٫ Pascal Sommer (CV)   (Abstract of Speech (Presentation)

Research Director CNRS, Institute of Movement Sciences CNRS UMR 7287, University Aix – Marseille

۵٫ Sylvie Renaud  (CV)   (Abstract of Speech) (Presentation)

Professor in Electronics at Bordeaux Institute of Technology and IMS Research Unit, CNRS UMR5218, University of Bordeaux, ( BioElectronic Embedded Systems for Healthcare)