وبينار مشترك با بنياد پژوهش آلمان

مديريت همكاري هاي علمي و بين­ المللي دانشگاه صنعتي اميركبير در راستاي ايجاد و گسترش فرصت ها و موقعيت هاي برابر براي همه پژوهشگران علاقمند كشورمان در حوزه فعاليت هاي پژوهشي مشترك، اقدام به برگزاري وبيناري با بنياد پژوهش آلمان (DFG) در روزهاي 4 و  5 شهريورماه 1399 كرد.

اين وبينار طي دو روز، با ارائه سه سخنران و مشاركت بيش از 150 نفر از استادان و محققين ايراني از مجموعا 25 دانشگاه و پژوهشگاه كشور و با محوريت مباحث زير شكل گرفت:

  • معرفي ساختار مديريت پژوهش در كشور آلمان
  • معرفي برنامه هاي حمايت مالي بنياد پژوهش آلمان از پروژه­ هاي پژوهشي دوجانبه از راه دور
  • معرفي ساختار حمايت مالي پروژه هاي مشترك در كشور آلمان

فايل­هاي ارائه شده در اين كارگاه و نيز ويدويوي هر دو جلسه براي علاقمندان در زير در دسترس است:

روز اول عنوان ارائه سخنران فايل ارائه فيلم سخنراني اطلاعات بيشتر
4 شهريور ماه  نگاهي به ساختار مديريت پژوهش در كشور آلمان دكتر گئورك قره پتيان

استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير

لينك دانلود

لينك دانلود

5 شهريورماه  فرصت هاي حمايت مالي در كشور آلمان دكتر يورگ اشنايدر

رئيس بخش بين الملل بنياد پژوهش آلمان

لينك دانلود

لينك دانلود

دستور العمل گرنت آغازين

دستور العمل پروژه مشترك پژوهشي

دستوالعمل شبكه علمي

روش هاي حمايت هاي مالي بنياد پژوهش آلمان از پروژه­ هاي پژوهشي دوجانبه از راه دور خانم درتا فندل

كارشناس بخش بين­ الملل بنياد پژوهش آلمان

لينك دانلود