کسب تجربه های بین المللی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان مادر دانشگاه‌های صنعتی کشور، از پیشتازان توسعه و فناوری در کشور محسوب می‌گردد. در همین راستا و با توجه به سیاست‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه علم و فناوری، معاونت امور بین‌الملل و به‌صورت خاص مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی سلسله اقداماتی را در راستای افزایش شهرت بین‌المللی دانشگاه و همچنین حمایت از توسعه برنامه‌های پژوهش محور و آموزشی اساتید و دانشجویان در راستای گسترش روابط علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در نظر گرفته است.