گزارش اولین نشست علم، فناوری و نوآوری ایران- ایتالیا