مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غيرمتعهد (NAM S&T Centre) در نظر دارد كارگاه آموزشي بين المللي با عنوان

Capacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications -GI

را از تاريخ 11 تا 12 نوامبر 2020 برابر با 21 تا 22 آبان ماه 1399 به صورت مجازي برگزار نمايد. اين كارگاه آموزشي دو روزه با همكاري مشترك مركز علوم و فناوري كشورهاي در حال توسعه و غيرمتعهد (NAM S&T Centre) و آكادمي علمي پژوهش و فناوري (ASRT) برگزار مي شود. شايان ذكر است متقاضي شركت در اين برنامه بايد داراي زمينه شغلي و تجربيات مرتبط با موضوع اين برنامه و تسلط كامل به زبان انگليسي باشد. لذا با توجه به نياز به تاييد مدارك و امضاي برگ ثبت نام توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان مرجع ملي مركز علوم و فناوري NAM در ايران، علاقمندان و واجدين شرايط در دانشگاه صنعتي اميركبير مي ­توانند براي شركت در اين دوره درخواست خود را همراه با CV مطابق نمونه و فرم ثبت نام تكميل شده، تا پايان روز كاري دوشنبه 28 مهرماه 1399، به مديريت همكاري­هاي علمي و بين ­المللي دانشگاه صنعتي اميركبير با نشاني ايميل intrel@aut.ac.ir اعلام نمايند.