حمايت از تشكيل گروه تحقيقاتي با همتايان ايراني و خارجي

1- فعاليت هاي موردنظر در اين همكاري را از ليست زير انتخاب كنيد.(Required)
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.

در صورتيكه همتاي خارجي داراي مليت ايراني بوده و كارشناسي ارشد/ دكتري خود را در خارج از كشور گذرانده باشد، براي دريافت حمايت مالي به تسهيلات و بسته هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان مراجعه فرماييد.