مدیریت همکاری های علمی و بین المللی


در صورتيكه همتاي خارجي داراي مليت ايراني بوده و كارشناسي ارشد/ دكتري خود را در خارج از كشور گذرانده باشد، براي دريافت حمايت مالي به تسهيلات و بسته هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان مراجعه فرماييد.