شركت در برنامه هاي بين‌المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

 • فرم درخواست شركت در برنامه‌هاي بين‌المللي

 • مختص دانشجويان فرصت مطالعاتي كه با استاد راهنماي خارجي ارتباط گرفته اند
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.
 • فرم در سايت موجود است https://intrel.aut.ac.ir/calls-for-students/
  Max. file size: 10 MB.