آیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم

آیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم (با اعمال آخرین تغییرات):