تفاهم نامه ها

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مسئولیت انعقاد تفاهم نامه های همکاری و قراردادهای بین الملی دانشگاه را بر عهده دارد.

تفاهم نامه ها چارچوب هاي اوليه براي همكاري بين دو نهاد حقوقي را ايجاد مي كنند كه با استفاده از آن ها طرفين مي توانند با دوري جستن از تعهدات حقوقي، همكاري خود را در راستاي اهداف مشترك گسترش دهند.

در تفاهم نامه ها در مقايسه با قراردادها معمولاً به موضوعات كلي تر پرداخته مي شود و هدف از امضاي آن، توافق طرفين بر سر موضوعاتي مشخص است. تفاهم نامه سندي براي برنامه ريزي مذاكرات آينده بدون ايجاد تعهدات و الزامات حقوقي است.

در اين صفحه نسخه خام دو نمونه تفاهم نامه را مشاهده كنيد. در ادامه نيز فهرستي از تفاهم نامه هاي همكاري معاونت امور بين الملل با دانشگاه ها و موسسات خارجي در دو حوزه آموزش و پژوهش را كه تا تاريخ 6 آذرماه 1400 به روزرساني شده است، مي توانيد مشاهده كنيد.

دانشگاه/ موسسه كشور
University of Salzburg Business School

University of Montan

اتريش
Autónoma University of Madrid (A4U)

Universidad Carlos III (A4U)

Universitat Autònoma de Barcelona (A4U)

Universitat Pompeu Fabra (A4U)

Technical University of Madrid

Polytechnic University of Catalonia

UCAM Catholic University of Murcia

University of Santiago de Compostella

اسپانيا
Slovak University of Technology in Bratislava اسلواكي
Rana University افغانستان
Herriot Watt University

University of Surrey

انگليس
Polytechnic of Milan

University of Pisa

University of Trieste

University of Florence

University of Camerino

Polytechnic University of Torino

ايتاليا
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeir (GIZ)

Niederrhein Hochschule

Freiberg University of Mining and Technology

Furtwangen University

Hochshule Darmstadt

University of Koln

Technische universitat chemnitz

Georg August University of Göttingen

University of Bayreuth

Technical University of Darmstadt

University of Stuttgart

University of Passau

آلمان
Belarusian State Technological University بلاروس
Superior University پاكستان
University of Aveiro

Instituto Superior Técnico

پرتغال
Mahidol University تايلند
Abdullah Gül University

Altınbaş UniversityFatih Sultan Mehmet University

Anadolu University

Bartin University

Beykoz University

Biruni University

Cappadocia University

Cyprus International University

Cyprus International University

Duzce University

Eastern Mediterranean University

Inönü University

Istanbul Esenyurt University

Istanbul Gedik University

Istanbul Okan University

Kafkas University

Karabük University

Kırıkkale University

Koc University

Marmara University

Nigde Omer Halisdemir University

Recep Tayyip Erdoğan University

TED University

Tokat Gaziosmanpaşa University

Toros University

تركيه
Institute of Smart City, Shanghai University

Shandong University

Shandong University (Institute of Colloid and Interface Chemistry)

چين
Dunarea de Jos University of Galati روماني
Syrian Private University

Hama University

Damascus University

سوريه
University of Borås سوئد
Alkarkh University

Middle & Al-Furat Al-Awsat Technical Universities

Alyasiri Cultural Foundation

University of Babylon

Basrah University of Oil and Gas

Islamic City College

University of Karbala

Karbala Center for Studies and Researches

University of Kufa

Salahaddin University

Iraq University College

University of Technology, Iraq

University of Baghdad

عراق
Ecole Polytechnic

École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB)

Université de Limoges

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

École des mines d’Albi-Carmaux (IMT Mines Albi)

Université Paris 13

AgroParisTech

Chimie ParisTech

ENSAE ParisTech

ENSTA ParisTech

Telecom ParisTech

CentraleSupelec

University of Nantes

Arts et Métiers ParisTech

Grenoble Ecole de Management

University of Grenoble Alpes

Ecole des ponts ParisTech

University of Valenciennes

فرانسه
University of Cyprus قبرس
Kazakh-British Technical University

South Kazakhstan Pedagogical university

قزاقستان
University of Ulsan

Sungkyunkwan University

كره جنوبي
Central University كلمبيا
International University of Beirut

Lebanese International University

لبنان
Poznan University of Technology

Gdansk University of Technology

Adam Mickiewicz University

Institute of Ceramics and Building Materials

Lodz University of Technology

لهستان
University Putra Malaysia

University Technology Malaysia

Mahsa University

National University of Malaysia

University of Malaya

Multimedia University

University Sains Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

مالزي
National Autonomous University of Mexico مكزيك
Technical University of Delft

RSM Erasmus University

هلند
Indian Institute of Technology

Jamai Hamdard

Manchester Institute of Education

Indian Institute of Technology Bombay

Indonesia

Bandung Institute of Technology

هند
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) سازمان هاي بين المللي