مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

حمايت مالي معاونت امور بين الملل

 

حمايت هاي مالي معاونت امور بین الملل

1-  حمايت مالي آغازين ميزباني از همتاي خارجی (Seed Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از فعاليت­ هاي بين ­المللي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با همتاي خارجي به منظور انجام پروژه مشترك علمي (آموزشي/ پژوهشي/ صنعتي) با هدف دريافت حمايت مالي بين المللي از منابع خارجي مانند اتحاديه اروپا است. اين حمايت در شرايطي شكل مي­ گيرد كه همتاي خارجي در دانشگاه صنعتي اميركبير حضوريافته، موافقت اوليه براي شروع يا گسترش تعدادي از همكاري هاي بين المللي صورت پذيرد. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

2- حمايت مالي حضور در دانشگاه همتاي خارجي (Bridging Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از فعاليت هاي بين­ المللي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با همتاي خارجي به منظور انجام پروژه مشترك علمي (آموزشي / پژوهشي/ صنعتي) با هدف دريافت حمايت مالي بين المللي از منابع خارجي مانند اتحاديه اروپا است. اين حمايت در شرايطي شكل مي­ گيرد كه عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در دانشگاه/ موسسه تحقيقاتي خارجي حضوريافته، موافقت اوليه براي شروع يا گسترش تعدادي از همكاري هاي بين المللي صورت پذيرد. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

3- حمايت مالي توانمندسازي پرديس/ دانشکده/ پژوهشکده در همكاري با همتاي خارجي (Capacity Building Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از فعاليت­ هاي بين المللي پرديس/ دانشکده/ پژوهشکده دانشگاه صنعتي اميركبير با دانشگاه/ موسسه خارجي به منظور انجام پروژه مشترك علمي (آموزشي/ پژوهشي/ صنعتي) با هدف دريافت حمايت مالي بين ­المللي از منابع خارجي مانند اتحاديه اروپا است. اين حمايت در شرايطي شكل مي ­گيرد كه پرديس/ دانشکده/ پژوهشکده دانشگاه صنعتي اميركبير بتواند با دانشگاه/ موسسه خارجي ارتباط برقرار كرده، موافقت اوليه براي شروع يا گسترش تعدادي از همكاري هاي بين المللي صورت پذيرد. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

4- حمايت مالي ارائه درس/ دوره مجازی (Online Course Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از حضور موثر در فضاي مجازي در جوامع بین المللی علمی با ارائه درس به زبان انگلیسی است. شایان ذکر است که درس موردنظر در قالب ارائه شده توسط معاونت امور بين الملل، تهيه شده و بر روی سامانه هاي رسمی مجازي متعلق به دانشگاه قرار گرفته و علاقمندان می توانند از آن استفاده کنند. اين حمايت در شرايطي شكل مي­ گيرد كه عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير ويديوي درس مورد نظر را به صورت كامل تهيه و به معاونت امور بين الملل ارسال كند. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

5- حمايت مالي سخنراني/ کارگاه تخصصي / دوره کوتاه مدت (Lecture/ Workshop/ Short course Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از حضور موثر در جوامع بین المللی علمی با ارائه سخنراني، کارگاه تخصصي يا دوره کوتاه مدت به زبان انگلیسی با همكاري همتايان خارجي است. شایان ذکر است که هدف اصلي اين فعاليت ايجاد يا گسترش شبكه همكاري با همتايان خارجي است. لذا برگزاري جلسات همتايابي دركنار برنامه طراحي شده ضروري است. در اين راستا پيشنهاد مي شود فعاليت مورد نظر به اطلاع همكاران دانشگاه صنعتي اميركبير با تخصص هاي مشابه رسانده شود تا در برنامه حضور يافته و بتوان شبكه سازي علمي مناسبي در حين اين فعاليت انجام داد. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

6- حمايت مالي مدرسه فصلی مجازی (Summer/ Winter School)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از برگزاري مدارس فصلي در جوامع بین المللی علمی به زبان انگلیسی با همكاري همتايان خارجي است. شایان ذکر است که هدف اصلي اين فعاليت، ايجاد يا گسترش شبكه همكاري با همتايان خارجي و همچنين دانشجويان خارجي به منظور جذب براي دوره كامل يا تبادل دانشجو است. لذا برگزاري جلسات همتايابي در كنار برنامه طراحي شده ضروري است. در اين راستا پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي آموزشي مدرسه مورد نظر از همكاران دانشگاه صنعتي اميركبير با تخصص هاي مشابه نهايت حسن استفاده انجام شود. براي تكميل فرم اينجا كليك فرماييد.

7- حمايت مالي تشکیل گروه­ های تحقیقاتی بین المللی (Research Group Grant)

هدف از اين حمايت مالي، حمايت از فعاليت­ هاي بين المللي (آموزشي/ پژوهشي/ صنعتي) با هدف دريافت حمايت مالي بين­ المللي از منابع خارجي مانند بنيادهاي پژوهشي در اتحاديه اروپا است. اين حمايت در شرايطي شكل مي­ گيرد كه تعدادي از اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير با زمينه هاي تحقيقاتي مشابه تشكيل گروه تحقيقاتي داده و تعدادي از همتايان خارجي را نيز پس از برقراري ارتباط و كسب موافقت ايشان به عضويت گروه درآورند. درنهايت پروپوزال همكاري مشترك توسط گروه تهيه و به ارگان حامي مالي مربوطه ارسال گردد. براي تكميل فرم درخواست اينجا كليك فرماييد.

فرم ها