دوره هاي مشترك بين دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه هاي خارجي

رديف اروپا آسيا
1 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه آلمريا برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه صنعتي خاورميانه
2 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه علمي كاربردي دارمشتات  برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه ملي مالزي 
3 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه ريگا  برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه ايرلانگا 
4 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه صنعتي دارمشتات برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه عبدالله گل 
5 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه پلي تكنيك تورينو برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه کُچ
6 برنامه تبادل دانشجو با چهار دانشگاه اسپانيايي (A4U) برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه SKKU
7 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه پوزنان برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه علم و فناوری آدانا (آلپارسلان)
8 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه صنعتي اسلواكي در براتيسلاوا برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه پوترا 
9 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه بايروت برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه آلتينباش 
10 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه كاتوليك مورسيا
11 برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه اورادئا
12 دوره مشترك كارشناسي ارشد مهندسي معدن
13 دوره مشترك كارشناسي ارشد با دانشگاه انسام 
14 دوره مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه
15 برنامه كارآموزي در دانشگاه اكول پلي تكنيك فرانسه 

** لينك دانشگاه هايي كه برنامه آن در حال حاضر فعال نمي باشد غير فعال مي‌باشد

كارشناس برنامه هاي اروپا – زهره دهقاني (zdehghani@aut.ac.ir – 64545414)

كارشناس برنامه هاي آسيا- نفيسه پيش بين (npishbin@aut.ac.ir)