فراخوان بورس پسا دکتری دولت فرانسه

شرایط پذیرش:

– دارا بودن مدرک دکتری در رشته مربوطه

– دارا بودن تابعیت ایرانی‌

– فعالیت به عنوان استاد و محقق در دانشگاه ایرانی‌ حداقل از سپتامبر ۲۰۱8

– دارا بودن مهارت زبانی تعیین شده توسط دانشگاه فرانسوی پذیرنده

– دارای کمتر از ۴۶ سال سن در اول نوامبر ۲۰20

– درنظر گرفتن شروع اقامت در آزمایشگاه فرانسوی از اول نوامبر 2020

مزایای بورس:

– اعطای بورس به مدت ۶ ماه با پرداختی ماهیانه مبلغ 2055 یورو

– بیمه‌ تامین اجتماعی در طول اقامت در فرانسه

– صدور روادید رایگان

*جهت دریافت نامه پذیرش برای تکمیل مدارک و ثبت درخواست این بورس، مدارک زیر را با موضوع بورس پسا دکتری سفارت فرانسه به ایمیل zdehghani@aut.ac.ir ارسال فرمایید.
– نام و نام خانوادگی به لاتین و مطابق با پاسپورت
-تاییدیه دانشکده جهت مرخصی و یا استفاده از فرصت مطالعاتی بلند مدت (۶ ماهه) اعضای هیئت علمی (در صورت عدم دریافت حقوق ماهانه در نامه ذکر شود)
-تاریخ آغاز فعالیت در دانشگاه صنعتی امیر کبیر و سمت در دانشکده یا پژوهشکده (هیئت علمی و یا غیره)