فرصت هاي همكاري

دستورالعمل همکاری بین المللی

به منظور آغاز همکاریهای بین المللی با اساتید خارجی در حوزه تحقیقاتی یا صنعتی گام های زیر می بایست طی شود:

۱- شناسایی استاد خارجی در زمینه کاری مشترک

            برای این منظور می توانید جهت شناسایی محققین نه دانشگاه برتر صنعتی در کشور آلمان از موتور جستجوی زیر استفاده کنید:

موتور جستجو

۲- برقراری ارتباط

ارسال رایانامه به همکار خارجی شامل معرفی دانشگاه، زمینه های تخصصی شما و پیشنهاد همکاری

۳ – تامین مالی

می توانید منابع مالی موجود دراروپا را از طریق موتور جستجوی زیر شناسایی کنید. اطلاعات مربوطه را نیز می توانید در خصوص کشور آلمان در اینجا و کشور فرانسه در اینجا  مشاهده کنید.

موتور جستجو

۴- تهیه پیشنهاد پروژه

پس از آنکه منبع مالی که تحت حمایت آن قصد شروع همکاری با محقق خارجی را دارید مشخص گردید، طبق ضوابط و فرمت نگارش پیشنهاد پروژه  آن مقام حمایت کننده، پیشنهاد پروژه را تهیه و ارسال کنید.