مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

معرفی نامه استاد به سفارت

اعضاي هيأت علمي براي شركت در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور، براي دريافت رواديد بايد معرفي نامه به زبان انگليسي (Embassy Letter) صادر شده توسط دانشگاه را به سفارت كشور مربوطه ارائه دهند.

براي دريافت اين نامه مي توانيد حكم كارگزيني و تصوير گذرنامه خود را به ايميل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي ارسال كرده و براي پيگيري با شماره 64543532 تماس حاصل فرماييد.