موقعيت هاي پسادكتري در دانشگاه فني دارمشتات براي سال 2021

دانشگاه فني دارمشتات با 13 دپارتمان، گستره وسيعي از موقعيتهاي شغلي پسادكتري در حوزه هاي مختلف علوم و مهندسي را براي پزوهشگران جوان در سال 2021 فراهم كرده است. دو برنامه Future Talent Guest Stay و Career Bridging Grant امكان پيوستن به اين دانشگاه را در قالب موقعيت شغلي پسادكتري براي دانشجويان دكتري در حال تحصيل در سال آخر يا محققين پسادكتري در حال حاضر، فراهم ميكند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه كليه برنامه هاي پسادكتري اين دانشگاه كه شامل حمايت مالي ميشوند ميتوانيد به اين لينك  مراجعه فرماييد.

مهلت ارسال درخواست براي شركت در اين برنامه ها 15 نوامبر 2020 برابر با 25 آبان ماه 1399 است.