مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

 كارگروه ايران – چین

Iran – China Working Group

 

نظر به توافقات صورت گرفته در زمينه همکاری‌های جامع في­ ما­بين جمهوری خلق چين و جمهوری اسلامی ايران و لزوم بهره مندي از فرصت پيش آمده، معاونت امور بين الملل دانشگاه صنعتي اميركبير كارگروه همكاري علمي با كشور چين را تشكيل داده است. اهداف اين كارگروه به طور كلي گسترش و تعميق همكاري هاي علمي بين المللي آموزشي، پژوهشي و فناورانه با همتايان چيني خواهد بود.

شرح وظایف اعضای کارگروه ایران-چین

  • شرکت فعال در جلسات کارگروه (حداکثر یک بار در ماه)
  • شناسایی موقعیت های همکاری علمی با همتایان چینی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناورانه
  • شناسایی گرنت های پژوهشی برای حمایت از همکاری های علمی با همتایان چینی
  • ایجاد کمیته های تخصصی همکاری با همتایان چینی جهت تعریف و اجرای پروژه های همکاری مشترک
  • برگزاری جلسات همتاگزینی با محققین چینی به منظور شروع همکاری های علمی (حضوری و مجازی)
  • تشکیل کنسرسیوم های بین المللی با همتایان چینی و اقدام برای جذب گرنت های بین المللی

ساير اطلاعات مرتبط