کارگاه مشترک مرکز تحقیقاتی فرانسه

کارگاه مشترک مرکز تحقیقاتی فرانسه (CNRS) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به منظور بسط همکاری‌های پژوهشی و صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقاتی فرانسه (CNRS)، کارگاه مشترکی در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد. هدف اصلی از این کارگاه معرفی این مرکز تحقیقاتی و فرصت های همکاری با آن می باشد. برای اطلاعات بیش تر به لینک زیر مراجعه نمایید:

کارگاه مشترک (CNRS) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر