سخنران سمت عنوان سخنراني فایل ارائه
آقای دکتر مجيد ميراب-بالو دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام معرفي برنامه ها و سازمان هاي حمايت مالي در چين با الويت حمايت از طرح هاي بين المللي دريافت فايل
Prof. Shu-Jun Wei Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences Suggestions for Writing a Successful Proposal with Chinese Academy of  Sciences (CAS) دريافت فايل