فراخوان مدرسه پاييزي مجازي در زمينه نوآوري، توسعه پايدار و تقويت رهبري

كميسيون علوم و فناوري كشورهاي براي توسعه پايدار در جنوب (COMSATS) در نظر دارد مدرسه پاييزه اي به صورت مجازي در زمينه نوآوري، توسعه پايدار و تقويت رهبري را به مدت 3 ماه به صورت هر دو هفته يكبار از تاريخ 22 شهريور 1402 برگزار كند. اطلاعات تكميلي در خصوص اين مدرسه در اينجا قابل مشاهده است. با توجه به اينكه شركت در اين رويداد از طريق معرفي توسط مراجع ملي كامستس در كشورهاي عضو امكان پذير خواهد بود از پژوهشگران ارشد، اعضاي هيأت علمي و مديران حوزه هاي مرتبط با  توسعه پايدار دعوت مي شود در صورت تمايل تا روز شنبه 18 شهريورماه 1402، اطلاعات خود را در قالب فايل اكسل از طريق ايميل به نشاني intevents@aut.ac.ir ارسال فرمايند.