مدیریت همکاری های علمی و بین المللی


بانك اطلاعاتي براي همكاري با آلمان


 براي شناسایی پژوهشگران 9 دانشگاه برتر صنعتی در کشور آلمان، می توانید از موتور جستجوی زیر استفاده کنید:

موتور جستجوي استادان

همچنین می توانید از سه موتور جستجوی ذیل نیز جهت تسریع در فرآیند جستجو فرصت های علمی و پژوهشی در کشور آلمان اقدام نمایید:

برنامه های دکتری و موسسات آموزش عالی

موسسات تحقیقاتي در آلمان

فرصت های مطالعاتی، پسادکتری و تحقیقاتی