مدارس فصلي بين المللي

مدارس فصلي بین المللی دانشگاه صنعتی اميركبير با موضوعات تخصصي از تابستان سال 1400 به صورت فصلي برگزار می شود.
در اين مدارس، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران جوان و مطرح بین‌المللی با قرار گرفتن در کنار اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ارائه تجربیات خود و سخنراني در زمينه هاي مختلف مي پردازند.
متقاضیان برای اطلاعات بيشتر و ثبت نام در این رويدادها می‌توانند به سايت اختصاص داده شده مراجعه کنند.