مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

آيين نامه ها

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه با تدوین آیین نامه ها قصد دارد تا روند ارائه خدمات خود را سامان دهی و ساختارمند کند. بدین منظور آیین نامه های مختلفی در دست تهیه است که موارد تصویب شده در ذیل ارائه شده است: